Rapporter
& udgivelser

Gennem tiden har Kofoeds Skole udgivet masser af materiale og bøger om skolens historie og arbejde – både i Danmark og i udlandet.

Derudover udgiver vi hvert år også diverse rapporter, kontrakter og undersøgelser, som uddyber Kofoeds Skoles organisation, arbejdsmetoder og brugergruppe.

Kofoeds Skole er underlagt Arbejdstilsynets smiley-ordning.

Årsrapport

Kofoeds Skoles Årsrapport 2020 er udkommet.

Årsrapporten er den formelle beskrivelse af skolens resultater i forhold til den resultatkontrakt, som er indgået med Socialministeriet. Her finder du regnskab, beskrivelser og opgørelser over skolens kerneydelser, mål og resultater. Både årsrapporten og resultatkontrakten kan downloades herunder.

Hent den her.
Kontakt

Administrationschef
Lars Øbing
tlf.: 41 73 32 90
mail: lars@kofoedsskole.dk

Resultatkontrakt

Der er indgået en resultatkontrakt mellem Social- og Indenrigsministeriet og Kofoeds Skole.
Den nuværende resultatkontrakt er gældende fra 1. januar til 31. december 2020.

Du kan læse hele resultatkontrakten her.

Tilsynsrapport

 Uddrag fra Kofoeds Skoles tilsynsrapport

‘På baggrund af det uanmeldte, driftsorienterede tilsynsbesøg d. 14. og 15. september 2021 er det socialtilsynets samlede vurdering, at kvaliteten i tilbuddet er tilfredsstillende, og at tilbuddet fortsat lever op til sin godkendelse.

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at Kofoeds Skoles boformer og bofællesskab er et relevant tilbud til de godkendte målgrupper, og at der med afsæt i en fælles faglig referenceramme leveres en indsats, som understøtter borgernes udvikling og selvstændighed. […] tilbuddet har fokus på borgernes uddannelse/beskæftigelsessituation, som medvirker til at øge den enkeltes selvstændighed.[…] Socialtilsynet vurderer, at Kofoeds Skole har en borgerrettet dokumentation af høj kvalitet. Der ses individualiserede mål, som den enkelte borger har været med til at sætte. Der arbejdes systematisk med delmål og dertil handlevejledende indsatser, som der løbende følges op på.’

‘Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets værdimæssige og pædagogiske grundsyn med fokus på “hjælp til selvhjælp” principperne, på borgernes fællesskaber, og det ligeværdige samarbejde omkring borgernes udvikling udgør et væsentligt fundament, som understøtter borgernes udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. I den forbindelse bemærker socialtilsynet, at flere borgere italesætter, at der arbejdes med hjælp til selvhjælp i tilbuddet, og det vurderes, at tilgangen giver mening for borgerne set i forhold til at kunne komme i egen bolig og klare sig.’

Du kan læse hele Socialtilsynets rapport om Kofoeds Skole her.

Statusrapport
‘Kofoeds Skole i fremtiden’

I februar 2015 udkom en visionsplan for ’Kofoeds Skole i fremtiden’, som er udarbejdet af carlberg|christensen ApS og COBE Arkitekter – i tæt samarbejde med Kofoeds Skoles ledelse.

Visionsplanen skulle være en driver for åbenhed, bæredygtighed og socialøkonomiske aktiviteter i Holmbladsgadekvarteret og som tillæg blev der udarbejdet en strategi, som strækker sig fra 2015 til 2020.

Denne statusrapport er et øjebliksbillede af, hvor langt Kofoeds Skole er nået med at realisere visionerne rent fysisk samt hvordan det er gået med at inkorporere dem i skolens sociale arbejde og værdimæssige grundlag.

Designbureauet Rama Studios står bag den grafiske udarbejdelse af rapporten.

Hele rapporten kan downloades hér.
Kontakt

Forsander
Robert Olsen
tlf.: 41 73 32 55
mail: robert@kofoedsskole.dk

Forløbsundersøgelse

Forløbsundersøgelse af unge hjemløse, som har været indskrevet på Kofoeds Skoles Ungdomsboliger viser, at opholdet hjælper de fleste ud af hjemløshed. Men det at starte sit voksenliv med en periode som hjemløs betyder, at mange har svært ved at gennemføre uddannelse samt at fastholde arbejde og sociale relationer.

I efteråret 2014 har sociolog Ane Kirk gennemført en forløbsundersøgelse, med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, af 181 beboere som er blevet udskrevet fra Ungdomsboligerne i årene fra 2005-2012.

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (KSU) er botilbud til unge hjemløse under 30 år med sociale eller psykiske problemstillinger udover hjemløshed. Fire af ungdomsboligerne ligger på Amager (§110), der er 8 klubværelser (§110) i det centrale København, og et botilbud i Hørsholm (§ 107). I alt har KSU plads til 51 unge. De enkelte botilbud drives som bofællesskaber med pædagogisk støtte fra et fast personale i den enkelte bolig.

I ungdomsboligerne får beboerne bo-træning i forhold til at få deres hverdag til at fungere, samt hjælp og støtte i forhold til eventuelt misbrug, psykiske problemer og gæld samt til at komme videre med job eller uddannelse.

Hjemløshed er ikke det eneste problem

Forløbsundersøgelsen viser, at et ophold i en af skolens ungdomsboliger hjælper langt de fleste beboere ud af hjemløshed. Undersøgelsen viser endvidere hvordan det går med job, uddannelse, parforhold, børn og økonomi for de tidligere beboere.

Over halvdelen får ikke en uddannelse, der er højere end grundskolen og 20 % fuldfører ikke engang denne uddannelse. Kun 4 % lykkes med at gennemføre almen-, erhvervsgymnasiale og erhvervsfaglige uddannelsesforløb.

Hertil kommer, at mange tidligere beboere har svært ved at komme ud af kontanthjælpssystemet og lever med stor risiko for at skulle leve med en økonomi, der ligger under fattigdomsgrænsen.

De unge lever hovedsageligt alene, meget få har børn, og dem, der har, lever som enlige forældre.

Svær overgang til egen bolig

Undersøgelsen peger på, at et større fokus på overgangen fra at være hjemløs til livet i egen bolig kan være med til at løfte den enkelte. Især i de første år efter udskrivningen fra en af skolens ungdomsboliger kommer en del atter ud i hjemløshed eller falder fra job og uddannelse.

Undersøgelsens resultater får Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen, til at pege på at der er behov for ekstra opmærksomhed på den unge i tiden umiddelbart efter udflytningen.

-Meget tyder på, at en større indsats omkring de unge, når de flytter i egen lejlighed, vil kunne forbedre mulighederne for at fastholde bolig, job og uddannelse. Her vil en tæt kontakt med den unge fra enten kommunens eller fra KSU’s personale kunne sikre, at de unge, der fortsat har problemer, bliver grebet, før tingene for alvor tager en negativ drejning, mener Robert Olsen.

Undersøgelsen i sin helhed kan downloades hér
Kontakt

Forsander
Robert Olsen
tlf.: 41 73 32 55
mail: robert@kofoedsskole.dk

ERAMUS+ projekt

Kofoeds Skole har sammen med partnere fra Polen og Slovakiet deltaget i er et ERASMUS+ program i perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2018.

Programmet blev delvist finansieret af EU og fokuserede på at gøre vores medarbejdere dygtigere til at anvende principperne i uformel voksenuddannelse i arbejdet med socialt udsatte borgere.

Kofoeds Skole har siden starten i 1928 ladet sig inspirere af højskoletanken, og som det fremgår af den afsluttende publikation er tankegangen heller ikke fremmed for vores partnere i Østeuropa.

Hele publikationen kan læses og downloades her.
Kontakt

Konsulent
Ellen Christensen
tlf.: 41 73 31 81
mail: ellenc@kofoedsskole.dk

Udgivelser

Igennem tiden har Kofoeds Skoles Forlag stået for en hel del udgivelser, hvoraf nogle er oversat til bl.a. engelsk.

Den første var “Slaaet ud – nej!”, som Hans Christian Kofoed udgav i 1945. Skolens bogudgivelser tæller i dag både bøger med et historisk perspektiv, bøger om metoder i det sociale arbejde, interview med elever fra skolen mv.

Nedenfor finder du et udvalg af bøger, der er blevet udgivet om Kofoeds Skole:

Meninger Med Mere – Antologi af Robert Olsen (2017)

The History of Kofoed’s School International (2011)

Møde med ildsjæle – Kofoeds Skoles internationale arbejde (2011)

Værdighed i Tiden (2011)

Kofoeds School International (2010)

Starting from the Heart (2009)

Vejen fra hjertet (2008)

Kofoed’s School – The History (1928-2005)

Kofoeds Skoles fem pædagogiske søjler (2003)

Slået ud – nej! (1988)

Bogen om Kordegn Kofoed – Skrevet af hans venner (1952)

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og fredag fra kl. 9.30 – 13.00.