Organisationen

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis arbejde hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret. Den inderste kerne i denne holdning er den kristne næstekærlighed og solidaritet, der ikke skal forkyndes i ord, men vises gennem varme og respekt i alle skolens aktiviteter.

Forstander

Robert Olsen er forstander for Kofoeds Skole. Han er født i 1960, er gift og har to voksne børn.

Udover at være forstander på Kofoeds Skole, er  han også formand for Københavns Kommunes Frivilligråd og medlem af Københavns Kommunes Udsatteråd samt formand for Frivilligcenter Amager.

Robert er desuden tidligere formand for Socialpolitisk Forening og siden 2014 er han udpeget som medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Han er oprindeligt uddannet sygeplejerske.

Før han kom til Kofoeds Skole var han gennem 18 år forstander på Mændenes Hjem i Istedgade på Vesterbro i København. Herudover har han i perioder været konstitueret forstander for andre botilbud til hjemløse, blandt andet KFUM’s kollegium på Amager, samtidig med at han var forstander på Mændenes Hjem. Gennem en årrække har han været bestyrelsesformand for hjemløseavisen Hus Forbi.

Robert Olsen har gennem årene siddet i en række regeringsudvalg (Narkotikarådet skadereduktionsgruppe, Narkotikarådets gruppe om ældre stofafhængige, Alkoholpolitisk Kontaktudvalg, Kokainekspertgruppe) og i en række udvalg i Københavns kommune (Hjemløsestrategien, Socialpsykiatrisk udviklingsgruppe).

 

Et portrætfoto af Robert Olsen til pressebrug  kan hentes her (foto: Per Bix).

Bestyrelse

Kofoeds Skoles bestyrelse (pr. maj 2024)

Lene Hjorth, Selvstændig konsulent og tidl. CSR chef i Jyske Bank (Forperson)

Per Holm, Ledelsesrådgiver (Næstforperson)

Peter Lambert, Advokat (Tilsynsførende for økonomi)

Christine Antorini, Sygeplejerskestuderende, tidl. Børne- og Undervisningsminister

Susanne Lunn, Lektor emeriata, cand. psych.

Lars Trier Mogensen, Redaktør, politisk kommentator og radiovært

Claus Ljungdahl, Chef for Andelsskolen 2.0 Coop

Ina Eliasen, Direktør for Kriminalforsorgen

Louise B. Engelhardt, socialpædagog (medarbejdervalgt)

Nicolai Bysted Christesen, socialrådgiver (medarbejdervalgt)

Repræsentantskab

Direktør Anders Hjorth

Tidl. formand for Dansk Musikerforbund Anders Laursen

Speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt

Lektor cand.mag. Birgitte Hamborg

Fondsadministrator Britta Graae

Socialdirektør i Høje Taastrup Kommune Charlotte Markussen

Sygeplejerskestuderende og tidl. Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini,

Chef for Andelsskolen 2.0 Coop Claus Ljungdahl

Programleder Else Christensen

Socialrådgiver Gunvor Auken

Skoleleder Hüseyin Duygu

Direktør for Kriminalforsorgen Ina Eliasen

Direktør Jan Elving

Fhv. minister Jann Sjursen

Kommunaldirektør i Herlev Jesper Zwisler

Fhv. amtssocialdirektør Jette Pio Trampe

Afdelingsleder Jørgen Christensen

Direktør i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade Laila Walther

Redaktør, politisk kommentator og radiovært Lars Trier Mogensen

Kontorchef Lea Bryld

Selvstændig konsulent og tidl. CSR chef i Jyske Bank Lene Hjorth

Socialpædagog Louise B. Engelhardt (medarbejdervalgt)

Direktør i Sex & Samfund Majbrit Berlau

Borgmester i Køge Kommune Maria Stærke

Sociolog Lic.soc. Merete Watt Boolsen

Socialrådgiver Nicolai Bysted Christesen (medarbejdervalgt)

Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen

Direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen

Filosof, Stifter Olav Hesseldahl

Adm. Direktør Ole Krog

Filminstruktør Per Fly

Ledelsesrådgiver Per Holm

Udviklingschef i PensionDanmark Per Schultze

Advokat Peter Lambert

Fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Forskningsfuldmægtig Ragnhild Riis

Journalist Rushy Rashid Højbjerg

Lektor cand. psych. Susanne Lunn

Direktør FO-Aarhus Torben Dreier

Direktør i Det Sociale Netværk Trine Hammershøy

Direktør Vibe Klarup

René Andersen (elevrepræsentant)

Gitte Künkels (elevrepræsentant)

Kofoeds Skoles Elevråd

Kofoeds Skoles Elevråd består af frivillige, aktive elever på Kofoeds Skole. Elevrådet fungerer som talerør for eleverne og som sparringspartner for ledelsen.

Ønsker du at indgå i Kofoeds Skoles Elevråd, skal du kontakte Elevrådet.

Kontakt Kofoeds Skoles Elevråd

Du kan kontakte Kofoeds Skoles Elevråd via email på kofoedsraad@gmail.com

Beskeder og forslag til elevrådet kan desuden lægges i postkasserne i Café Himmelblå på 3. sal og i Café Kofoeds Kant i stueetagen. Du kan også møde op til Elevrådets ‘Åbne elevmøder’. Kofoeds Skoles Elevråd afholder ‘Åbne elevmøder’ hver måned.

Næste åbne elevmøde er: Torsdag d. 18 april 2024, kl. 13:00 i lokale 4 på 1. sal.

Referater fra Elevrådets møder sendes ud via Kofoeds Skoles interne nyhedsbrev Elevnyt.
Du kan skrive dig op til Elevnyt på https://menneskermedmere.dk/elevnyt/

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

På Kofoeds Skole behandler dine personoplysninger efter gældende EU persondataforordning og efter den danske persondatalov. Derfor har vi udpeget en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet en ‘DPO’.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.


Kontakt

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@kofoedsskole.dk
 • Ved brev: Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, 2300 København S, att. ”Databeskyttelsesrådgiver”

Du kan læse mere om persondata her.

Kofoeds Skoles vedtægter

Vedtaget af bestyrelsen den 7. marts 2022 og af repræsentantskabet den 26. april 2022.

Navn og ejerforhold

§ 1
Stk. 1. Skolens navn er Kofoeds Skole. Dens hjemsted er København.
Stk. 2. Skolen er grundlagt i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed og dennes hustru Astrid Kofoed.

§ 2
Kofoeds Skole er en selvejende institution. Social- og Ældreministeriet fører tilsyn med Skolens virksomhed.

Grundlag

§ 3
Kofoeds Skole arbejder på kristent og folkeligt grundlag i respekt for det enkelte menneske og i anerkendelse af dets værd og ligeret i samfundet. Skolen bygger i det pædagogiske arbejde på et livssyn, hvori indgår frihed, ansvar og forståelse af valg og konsekvenserne deraf.

Formål

§ 4
Kofoeds Skole har til formål at yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder.
Skolen vil dermed virke for selvrespektens udvikling, sundhedens fremme, styrkelse af perspektiver for den enkeltes fremtid og dygtiggørelse til livet.
Gennem særlige afdelinger kan Skolen arbejde med

– undervisning og uddannelse,

– optræning og resocialisering,

– støtte til personlig udvikling og netværksforbedring, herunder forebyggelse, beskæftigelse og omsorg samt akuthjælp, behandling og botræning, herunder Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, samt drive herberg for hjemløse.

Skolen kan i forbindelse med dens aktiviteter udføre forsøgs- og udviklingsarbejde.

Repræsentantskab og bestyrelse

§ 5
Skolens øverste instanser er repræsentantskabet og bestyrelsen.

Repræsentantskabet

§ 6
Stk. 1. Repræsentantskabet består af mindst 25 og højst 50 medlemmer. Kofoeds Skoles fastansatte medarbejdere vælger af deres midte to medlemmer, som tillige er medlemmer af Skolens bestyrelse, jfr. § 8. Elevrådet har mulighed for at udpege to medlemmer. Øvrige medlemmer til repræsentantskabet vælges af repræsentantskabet selv.

Stk. 2. Ved opstilling af kandidater bør det tilstræbes at kredse, der føler medansvar for Skolens grundlag og formål, bliver repræsenteret.

Stk. 3. Valg til repræsentantskabet gælder for 5 år og tilrettelægges således, at 1/5 eller så nær en 1/5 som muligt afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. De medarbejdervalgte repræsentantskabsmedlemmer vælges efter den til enhver tid gældende valgprocedure, der er aftalt mellem Skolens bestyrelse og medarbejderrepræsentanterne i Skolens samarbejdsudvalg.

Stk. 5. Repræsentantskabet vælger af sin midte for to år ad gangen og på skift forperson for repræsentantskabet og forperson for bestyrelsen, idet repræsentantskabets forperson samtidig bliver næstforperson for bestyrelsen og bestyrelsens forperson samtidig bliver næstforperson for repræsentantskabet. Medarbejdervalgte medlemmer kan ikke vælges til forperson for repræsentantskabet eller bestyrelsen.

§ 7
Stk. 1. Repræsentantskabet mødes ordinært én gang om året inden udgangen af juni måned.
Dirigenten udpeges af bestyrelsen. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Bestyrelsens beretning ved forpersonen
 2. Forstanderens beretning.
 3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet
 4. Forelæggelse til godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 7. Valg af forperson for repræsentantskabet og valg af forperson for bestyrelsen
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Stk. 2. Ekstraordinært møde afholdes, når mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer forlanger det, eller et flertal i bestyrelsen eller bestyrelsens forperson og næstforperson i forening anser det for påkrævet. Begæring om afholdelse af ekstraordinært møde indgives til såvel repræsentantskabets som bestyrelsens forperson med oplysning om, hvilke emner der ønskes behandlet på mødet.

Stk. 3. Ordinært møde varsles af bestyrelsen senest fire uger før afholdelse ved skriftlig meddelelse indeholdende dagsorden; ekstraordinært møde dog med to ugers varsel. Forslag til valg af medlemmer til repræsentantskabet, valg af bestyrelsesmedlemmer, valg af forperson for repræsentantskabet, valg af forperson bestyrelsen, valg af revisor samt forslag til behandling under punktet ‘Indkomne forslag’, kan af medlemmerne indgives til bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Ved ekstraordinært møde senest en uge før mødet. Endelig dagsorden samt bestyrelsens indstillinger udsendes senest syv dage – ved ekstraordinært møde senest tre dage – før repræsentantskabsmødets afholdelse tillige med indsendte forslag.

Stk. 4. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog med et antal svarende til mindst 1/4 af det samlede repræsentantskab. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kun stemmes ved personlig deltagelse i repræsentantskabsmødet.

Stk. 6. Efter bestyrelsens bestemmelse kan repræsentantskabsmødet helt eller delvist afholdes digitalt

Stk. 7. Hvad angår ændring af vedtægt samt beslutning om Skolens ophør henvises til §§ 14 og 15.

Bestyrelsen

§ 8
Stk. 1. Bestyrelsen består af forperson og næstforperson samt indtil otte medlemmer. Forperson og næstforperson samt indtil seks medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer. De medarbejdervalgte medlemmer deltager i bestyrelsesmøder med samme rettigheder og pligter som øvrige bestyrelsesmedlemmer, jfr. dog § 8, stk. 5 og § 9, stk. 5.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen gælder for to år og tilrettelægges således, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller så nær halvdelen som muligt afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges efter den til enhver tid gældende valgprocedure, der er aftalt mellem Skolens bestyrelse og medarbejderrepræsentanterne i Skolens samarbejdsudvalg.

Stk. 4. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig med medlemmer af repræsentantskabet. Suppleringen gælder indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en tilsynsførende med Skolens økonomi. Den tilsynsførende kan ikke være medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9
Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for Skolens drift og økonomi over for repræsentantskabet og offentlige myndigheder. Forstanderen indstiller Skolens regnskab og budget til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af de i § 4 nævnte formål.

Stk. 2. Bestyrelsen forpligter Skolen ved underskrift af forperson eller næstforperson i forening med den tilsynsførende for Skolens økonomi eller i dennes fravær med to andre medlemmer.
Dette gælder også retshandel med fast ejendom. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger med repræsentantskabets godkendelse forstander og fastsætter dennes løn- og ansættelsesvilkår.

Stk. 4 Bestyrelsen ansætter og afskediger, efter indstilling fra forstanderen, en økonomi- og administrationschef og fastsætter dennes løn- og ansættelsesvilkår.

Stk. 5. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i behandling af de i stk. 3 og 4 nævnte punkter.

§ 10
Bestyrelsen holder møde, så ofte den anser det for påkrævet, dog mindst hver 3. måned. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 11
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Hertil kan vælges medlemmer i eller uden for repræsentantskabets kreds.

Forstanderen

§ 12
Stk. 1. Forstanderen har den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2. Forstanderen deltager i repræsentantskabets og bestyrelsens møder, med mindre der behandles spørgsmål angående dennes personlige forhold.

Regnskabsår

§ 13
Skolens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af repræsentantskabet for ét år ad gangen. Regnskabet godkendes af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer og Skolens ophør

§ 14
Stk. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages, når forslag herom er optaget på dagordenen til et repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og forslaget er vedtaget med 2/3 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer. Er under halvdelen af medlemmerne til stede, og er der almindeligt flertal for ændringerne, kan flertallet begære vedtægtsændringerne sendt til skriftlig afstemning i hele repræsentantskabet. Vedtagelse kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk.2 Vedtægtsændringer skal forud for gennemførelse godkendes af Social- og Ældreministeriet og tillige af fondsmyndighed, såfremt der er væsentlige ændringer.

§ 15
Stk. 1. Beslutning om Kofoeds Skoles ophør kan kun træffes efter vedtagelse på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Møderne afholdes med mindst 14 dages og højst seks måneders mellemrum. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
I indkaldelserne til repræsentantskabsmøderne skal det udtrykkeligt nævnes, at forslaget om ophør er til afgørelse. Ved første møde kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer, ved det andet møde almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2. I tilfælde af Skolens ophør træffer Social- og Ældreministeriet bestemmelse om anvendelse af Skolens formue til andet socialt formål. Bestyrelsen kan fremkomme med indstilling om formuens anvendelse.

Stk. 3. Skolens ophør skal godkendes af fondsmyndighed.

Vedtagelse

§ 16
Denne vedtægt træder i kraft den 27. april 2022. Fra samme dato ophæves Skolens vedtægter af 11. juni 2002.

Således vedtaget af bestyrelsen for Kofoeds Skole på bestyrelsesmødet den 7. marts 2022 og af repræsentantskabet på mødet den 26. april 2022.

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00