Visioner
& strategi

Kofoeds Skoles arbejde hviler på et kristent og folkeligt værdigrundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret.

Den inderste kerne i denne holdning er den kristne næstekærlighed og solidaritet, der ikke skal forkyndes i ord, men vises gennem varme og respekt i alle skolens aktiviteter.

Kofoeds Skole ser sit arbejde og prioriteringer, som en del af FN´s verdensmål.

Hent folderen om vores værdier, mission, vision, metode og strategi her.

Mission

Kofoeds Skoles mål er at yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder. Skolen arbejder med undervisning og uddannelse, optræning og resocialisering, akuthjælp og støtte til personlig udvikling, samt behandling og botræning. Skolen ønsker gennem sin indsats at hjælpe den enkelte elev til at udvikle øgede ressourcer og kompetencer med henblik på at kunne leve et godt socialt og personligt liv som integreret medborger i samfundet.

Dette er udgangspunktet for Kofoeds Skoles arbejde med samfundets vanskeligst stillede grupper af socialt udsatte, herunder personer, som er marginaliserede i bred forstand. Skolen formidler sine erfaringer og arbejdsmetoder, som kan anvendes i socialt arbejde andre steder. Kofoeds Skole vil være et mangfoldigt tilbud til et mangfoldigt og inkluderende samfund.

Vision

Kofoeds Skole ønsker at fastholde og udvikle skolen som et socialt tilbud, hvor mennesker kan komme med en berettiget forventning om at få den hjælp, de har brug for til selv at overvinde sociale vanskeligheder.

Skolen vil tilbyde en mangesidet og helhedsorienteret indsats efter princippet om hjælp til selvhjælp. Tilbuddene til eleverne skal være fleksible og udviklingsorienterede med udgangspunkt i og fokus på den enkelte elevs individuelle behov, muligheder og ressourcer.  Elevernes ressourcer udvikles og anerkendes gennem involvering i skolens daglige arbejde og udvikling. Eleverne skal opleve, at skolen også er deres, at de bliver inddraget i beslutninger på skolen, og at de, ved at opsøge skolen, opnår indflydelse på deres eget liv.

Skolens formål og mission søges virkeliggjort og omsat til konkrete aktiviteter under hensyntagen til skiftende tiders sociale behov og aktuelle målgrupper. I de senere år er formålet forstået som en bredt anlagt aktivering og resocialisering med aktiv inddragelse af eleverne.

Skolen ønsker hermed at yde social hjælp på et pædagogisk grundlag, hvor der i en værksteds‐ og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes motivation og ressourcer for at fremme deres personlige udvikling og dygtiggørelse. Skolens centrale pædagogiske redskaber understøttes af rådgivning og vejledning, terapi, akut hjælp og botræning.

Strategier 2022-2026

Siden 2015 har Kofoeds Skole bevæget sig fra en lukket institution til at være en del af en Storbylandsby i samspil med det omkringliggende samfund. Det har haft en afgørende positiv indflydelse på, at Kofoeds Skole i dag er en levende organisation, der er rustet til fremtiden. Strategierne for 2022 – 2026 bygger videre på de resultater og erfaringer vi har gjort os i den proces og er udviklet i samarbejde med medarbejdere og elever.

På den baggrund har vi valgt fire prioriteringer som pejlemærker for Kofoeds Skoles virke frem til udgangen af 2026.

1. Eleverne som omdrejningspunkt

Mennesker med sociale vanskeligheder – eleverne – er omdrejningspunktet for vores arbejde.
Derfor vil Kofoeds Skole styrke indsatsen for eleverne ved at:

 • Videreudvikle de pædagogiske redskaber og metoder på skolen og gøre det til en større del af skolens formidling.
 • Understøtte større inddragelse af eleverne på skolen og give bedre plads til frivillig- og brugerdrevne initiativer.
 • Kortlægge, aktivere og opkvalificere skolens kompetencelandskab, for at imødekomme mere massive og komplekse problemstillinger.
 • Inddrage nye teknologiske muligheder i elevindsatser, samt styrke dokumentationen og systematisering.
2. Relevante og attraktive tilbud

Vi skal være et relevant tilbud – også for morgendagens elever.
Derfor vil Kofoeds Skole udvikle relevante og attraktive tilbud ved at:

 • Kortlægge behovet blandt udsatte gruppers ønsker og behov, herunder mennesker med andre typer af sociale problemer end dem vi kender til i dag, f.x. kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, lokale grupper af unge og udsatte mennesker på Christiania.
 • Intensivere dialogen med samarbejdspartnere om udvikling af vores tilbud
3. Bæredygtighed

Vi skal være en bæredygtig, aktiv og bidragende del af lokalsamfundet.
Derfor vil Kofoeds Skole styrke bæredygtig og miljømæssigt ansvarlighed på skolen ved at: 

 • Arbejde aktivt på at mindske vores CO² udslip og dokumentere dette.
 • Gøre bæredygtig adfærd og levevis til en del af det pædagogiske arbejde
 • Ombygge og udvikle nye, bæredygtige arbejdsmetoder og tilbud, f.eks en repair-shop.
 • Fremme biodiversitet så vi understøtter variationen i den levende natur – f.eks. ved omlægning af skolens grønne haver.
4. Storbylandsby

Vores område skal være et sted for alle – elever og medarbejdere, såvel som naboer og gæster udefra.
Derfor vil Kofoeds Skole fortsætte udviklingen af skolen som en del af en Storbylandsby ved at:

 • Samarbejde med Københavns Kommune om udformningen og etableringen af skæve boliger nær Kofoeds Skole og skabe brobygning mellem de skæve boliger og Kofoeds Skoles tilbud.
 • Bidrage til at udvikle området grønt og bæredygtigt, f.eks. gennem etablering og drift af en nærgenbrugsstation på Kofoeds Skole

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00