Vores arbejde

På Kofoeds Skole hjælper vi socialt udsatte mennesker med at hjælpe sig selv til et bedre liv. Hjælp til selvhjælp, kalder vi det.

Siden 1928 har Kofoeds Skole eksisteret som et sted, hvor arbejdsledige og socialt udsatte mennesker kunne komme og få støtte og tilbuddet om en aktiv hverdag.
Skolen blev startet af kordegn Hans Christian Kofoed på Christianshavn. Frem til hans død i 1952 havde han hjulpet ca. 50.000 mennesker til et bedre liv.

Vi kalder os en skole, fordi vi er et sted, hvor man lærer. Alle der kommer på Kofoeds Skole er derfor elever. Det er skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv.
På skolens værksteder samarbejder eleverne med pædagogiske medarbejdere om et fælles mål og får derigennem nye kompetencer.

Hver dag kommer der mere end 600 elever på skolens afdelinger i København og Jylland.
Kofoeds Skole har foruden København en afdeling i Aarhus, Aalborg og Nuuk og datterskoler i 9 Øst- og Centraleuropæiske lande.

For mere information om Kofoeds Skole, kan du hente og læse ‘KOFOEDS SKOLES ABC’ her.

Den pædagogiske tilgang

Social selvhjælp siden 1928

Vores pædagogiske metode kalder vi ‘Hjælp til Selvhjælp’. Det er skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv.

Vi er en skole, fordi vi er et sted, hvor man lærer. Alle, der kommer på Kofoeds Skole, er derfor elever.
Skolens grundlag er folkeligt og kristent. Kernen i alt skolens arbejde er en dyb respekt for det enkelte menneske. Vi tror på, at alle har lige værd og ret i samfundet.

Gennem værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning, praktisk hjælp og socialt samvær lærer hver enkelt elev at hjælpe sig selv videre i livet. På skolens værksteder samarbejder eleverne med de pædagogiske medarbejdere om et fælles mål og får derigennem nye kompetencer.

Hver dag kommer der mere end 600 elever på skolens afdelinger i København, Jylland og på Grønland.
Kofoeds Skole har afdelinger i Aarhus, Aalborg og Nuuk udover hovedskolen i København. Hertil kommer søsterskoler i 9 øst- og central europæiske lande.

Indsats og målsætning

Ved aktivering forstår vi en indsats, som gør mennesker med sociale vanskeligheder stærkere,  dygtigere og lykkeligere. En indsats, der aktiverer, opbygger og udvikler den enkeltes personlige ressourcer og samlede kompetence, og derigennem opbygger selvværd og magt over eget liv samt evnerne til at skabe en bedre livsverden for sig selv.

Det er samtidig formålet med Kofoeds Skole, sådan som det blev formuleret af skolens grundlægger Hans Christian Kofoed. Til at virkeliggøre målet arbejder Kofoeds Skole med en overordnet ramme for indsatsen, hvis centrale kodeord er skole og elev, og hvor arbejdsmetoden er socialpædagogisk. Det vil sige: Skolen arbejder med læring og udvikling, både som en proces til personlig selvudvikling og som et middel til at opnå resultater for eleverne i form af forandring.

Målsætning

Det er skolens mål at udføre socialt arbejde på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag, så skolens elever hjælpes til at udvikle deres egne muligheder for at leve et tilfredsstillende socialt og personligt liv. Skolen ønsker at møde enhver elev som et ligeværdigt medmenneske med forståelse for dets særlige situation og behov. Og at bidrage til, at dette medmenneske får mulighed for at finde sin egen plads i fællesskabet.

Betegnelserne skole og elev udtrykker et pædagogisk grundsyn, der lægger vægt på elevens egen aktive medvirken til udvikling og ændring.
Skolen ønsker ikke at tilbyde passiv omsorg eller behandling, men lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde i alle de aktiviteter, der sigter mod at øge elevernes selvtillid og evne til at tage vare på egen tilværelse.

Metode

Hjælp til selvhjælp

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Du kan læse mere om de styrende principper i metoden i vores folder om ‘Hjælp til Selvhjælp’

Det fælles tredje og relationsarbejde

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

Dialog, inddragelse og deltagelse

Dialog, inddragelse og deltagelse er den grundlæggende præmis for arbejdet på Kofoeds Skole. Vi lytter, vi handler, vi er sammen med og vi invitere til deltagelse i de processer, som påvirker den enkelte elev. Det er, hvad enten det er forhold, der drejer sig om den enkelte eller det drejer sig om skole eller samfund. Anerkendelse af individet og inddragelse i fællesskabet er en central del af denne deltagelse.

Mindset

Base‐skole‐by beskriver tre dimensioner, som tilsammen udgør en graduering af Kofoeds Skoles samspil med den omkringliggende by. Det er et strategisk styringsredskab, der skal gennemsyre hele tilgangen til skolens udvikling og arbejde, og som skolen kan bruge til at holde balancen i forhold til det omkringliggende samfund.

Base – Skole – By

Base står for hjemlighed, fordybelse og tryghed. Skole står for de værdier og områder, som binder Kofoeds Skole sammen som skole‐fællesskab. By står for skolens åbenhed og udadvendthed mod den omkringliggende by. De tre dimensioner udgør tilsammen et spænd fra det nære mod det udadvendte. Base‐skole‐by skal ikke læses eller bruges som en statisk begreb, men som et dynamisk redskab til at skabe mobilitet på tværs af skolens dimensioner og understøtte alle elevers udvikling frem mod beskæftigelse – uanset hvor eleven befinder sig. Kofoeds Skole skal således kunne tilbyde attraktive rammer for denne udvikling.

Kofoeds Kodeks

På Kofoeds Skole er vi mange forskellige mennesker, der skal have en hverdag sammen. Derfor har vi på tværs af værksteder, undervisning, elevråd og medarbejdere udformet nogle fælles retningslinier for, hvordan vi skaber et samvær, som er rart at være i for alle. En såkaldt Code of Conduct. Det har vi valgt at kalde ‘Kofoeds Kodeks’.

Kofoeds Kodeks skal gøre det tydeligt, hvordan vi skaber et trygt, respektfuldt og inkluderende miljø, hvor alle, der engagerer sig i fællesskabet på Kofoeds Skole føler sig velkomne og værdsat. uanset køn, kønsidentitet og -udtryk, seksuel orientering, handicap, personligt udseende, krop, etnicitet, alder, religion eller nationalitet.

Underleverandør på beskæftigelsesområdet

Kofoeds Skole indgår som underleverandør i Springbræts tilbud til Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. Opgaven er at løfte den specialiserede indsats overfor udsatte borgere over 30 år, som står uden for arbejdsmarkedet.

Springbræt blev oprettet i 1976 og er en del af den socialøkonomiske fond Dansk Råstof.

Som leverandør på beskæftigelsesområdet samarbejder de med utallige virksomheder om at integrere en bred gruppe af ledige på arbejdsmarkedet. De har i alle årene prioriteret at have veluddannet personale ansat, primært socialrådgivere og beskæftigelsesfaglige specialister. Springbræt tilbyder således nu en specialiseret indsats, målrettet udsatte borgere over 30 år og fleksjobvisiterede, hvoraf Kofoeds Skole skal varetage en del af forløbet – særligt med fokus på virksomhedsafklaring gennem forløb i vores værksteder og undervisning.

Springbræts indsats er overordnet et supplement til kommunale og regionale tilbud og er specialiseret så den matcher de særligt udsatte borgeres komplekse udfordringer. Indsatsen har hjemmel i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Springbræt og Kofoeds Skole blev i december 2019 naboer, hvilket betyder, at vores samarbejde om at bane vejen til arbejdsmarkedet for udsatte ledige og fleksjobvisiterede får gode vilkår. Den fysisk tætte forbindelse og vores værdimæssige fællesnævnere vil øge synergien og sammenhængen i vores indsatser til gavn for de borgere, der henvises.

Kontakt

Koordinator
Nicolai Christesen, tlf. 41 73 31 10/ nicolaic@kofoedsskole.dk

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00