Rapporter & udgivelser

Gennem tiden har Kofoeds Skole udgivet masser af materiale og bøger om skolens historie og arbejde – både i Danmark og i udlandet.

Derudover udgiver vi hvert år også diverse rapporter, kontrakter og undersøgelser, som uddyber Kofoeds Skoles organisation, arbejdsmetoder og brugergruppe.

Kofoeds Skole er underlagt Arbejdstilsynets smiley-ordning.

Resultaterne af disse kan ses her.

Årsrapport

Kofoeds Skoles Årsrapport 2016 er udkommet og kan læses og downloades her.

Årsrapporten er den formelle beskrivelse af skolens resultater i forhold til den resultatkontrakt, som er indgået med Socialministeriet. Her finder du regnskab, beskrivelser og opgørelser over skolens kerneydelser, mål og resultater. Både årsrapporten og resultatkontrakten kan downloades herunder.

Spørgsmål vedrørende årsrapporten:

Administrationschef
Lars Øbing
tlf.: 41 73 32 90
mail: lars@kofoedsskole.dk

Resultatkontrakt

Download Kofoeds Skoles Mål- og resultatplan samt vores driftsovernskomst med Social- og Indenrigsministeriet nedenfor.

Kofoeds Skoles Mål- og resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet

Driftsoverenskomst med Social- og Indenrigsministeriet

Kofoeds Skole er underlagt tilsyn fra Socialstyrelsen. Læs den seneste tilsynsrapport herunder.

Regodkendelse fra Tilsyn Hovedstaden – 2015

Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole – Socialstyrelsen

Tilsynsrapport

 Uddrag fra Kofoeds Skoles tilsynsrapport

‘Socialtilsynets samlede konklusion er, at Kofoeds Skole er et velfungerende tilbud med en høj faglig og etisk standard. Tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, der er målrettet tilbuddets formål og målgruppe. Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang, og et pædagogisk grundsyn der tager afsæt i medinddragelse og hjælp til selvhjælp. Dette er fagligt forankret i en individuel relationspædagogisk tilgang tilrettet den enkelte borger og dennes behov og ønsker for udvikling. Samtidig prioriteres sociale aktiviteter og fællesskaber som læringsforum i tilbuddet.

Under det aktuelle tilsynsbesøg var der et særligt fokus på Kvalitetsmodellens tema vedrørende borgernes selvstændighed, sociale kompetencer og relationer. Det er tydeligt for socialtilsynet, at dette aspekt af borgernes liv vægtes højt af medarbejderne. Borgernes selvstændige liv og muligheder for at indgå i relationer og netværk er en del af selve formålet med tilbuddet og tilbuddets aktiviteter og indsatser er rettet imod dette mål.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med afsæt i den relationelle tilgang og metoder som Social Færdighedstræning og Bo-træning, i høj grad styrker borgernes selvstændighed og muligheder for at udvikle de kompetencer, som et selvstændigt liv og deltages i sociale relationer og netværk kræver.
Borgerne som socialtilsynet taler med under tilsynet fortæller samstemmende, at de i høj grad trives i tilbuddet og oplever at de udvikler sig positivt både personligt og socialt.’

‘… Det er opfattelsen, at det generelle pædagogiske arbejde på Kofoeds Skole tager afsæt i konkret og faglig viden omkring udsatte borgere og at den værdi- og ledelsesmæssige dagsorden med fokus på elevernes ønsker og motivation som omdrejningspunkt for den pædagogiske indsats også er tydelig i frontmedarbejdernes daglige udførelse af det pædagogiske arbejde.

Tillige er det vurderingen, at Kofoeds Skoles fysiske rammer på god vis lever op til skolens formulerede formål: at yde hjælp til selvhjælp på et pædagogisk grundlag hvor der i en værksteds- og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes lyst. …’

Forløbsundersøgelse

Forløbsundersøgelse af unge hjemløse, som har været indskrevet på Kofoeds Skoles Ungdomsboliger viser, at opholdet hjælper de fleste ud af hjemløshed. Men det at starte sit voksenliv med en periode som hjemløs betyder, at mange har svært ved at gennemføre uddannelse samt at fastholde arbejde og sociale relationer.

I efteråret 2014 har sociolog Ane Kirk gennemført en forløbsundersøgelse, med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, af 181 beboere som er blevet udskrevet fra Ungdomsboligerne i årene fra 2005-2012.

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (KSU) er botilbud til unge hjemløse under 30 år med sociale eller psykiske problemstillinger udover hjemløshed. Fire af ungdomsboligerne ligger på Amager (§110), der er 8 klubværelser (§110) i det centrale København, og et botilbud i Hørsholm (§ 107). I alt har KSU plads til 51 unge. De enkelte botilbud drives som bofællesskaber med pædagogisk støtte fra et fast personale i den enkelte bolig.

I ungdomsboligerne får beboerne bo-træning i forhold til at få deres hverdag til at fungere, samt hjælp og støtte i forhold til eventuelt misbrug, psykiske problemer og gæld samt til at komme videre med job eller uddannelse.

Hjemløshed er ikke det eneste problem

Forløbsundersøgelsen viser, at et ophold i en af skolens ungdomsboliger hjælper langt de fleste beboere ud af hjemløshed. Undersøgelsen viser endvidere hvordan det går med job, uddannelse, parforhold, børn og økonomi for de tidligere beboere.

Over halvdelen får ikke en uddannelse, der er højere end grundskolen og 20 % fuldfører ikke engang denne uddannelse. Kun 4 % lykkes med at gennemføre almen-, erhvervsgymnasiale og erhvervsfaglige uddannelsesforløb.

Hertil kommer, at mange tidligere beboere har svært ved at komme ud af kontanthjælpssystemet og lever med stor risiko for at skulle leve med en økonomi, der ligger under fattigdomsgrænsen.

De unge lever hovedsageligt alene, meget få har børn, og dem, der har, lever som enlige forældre.

Svær overgang til egen bolig

Undersøgelsen peger på, at et større fokus på overgangen fra at være hjemløs til livet i egen bolig kan være med til at løfte den enkelte. Især i de første år efter udskrivningen fra en af skolens ungdomsboliger kommer en del atter ud i hjemløshed eller falder fra job og uddannelse.

Undersøgelsens resultater får Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen, til at pege på at der er behov for ekstra opmærksomhed på den unge i tiden umiddelbart efter udflytningen.

-Meget tyder på, at en større indsats omkring de unge, når de flytter i egen lejlighed, vil kunne forbedre mulighederne for at fastholde bolig, job og uddannelse. Her vil en tæt kontakt med den unge fra enten kommunens eller fra KSU’s personale kunne sikre, at de unge, der fortsat har problemer, bliver grebet, før tingene for alvor tager en negativ drejning, mener Robert Olsen.

Undersøgelsen i sin helhed kan downloades hér

Kontakt

Forsander
Robert Olsen
tlf.: 41 73 32 55
mail: robert@kofoedsskole.dk

Udgivelser om Kofoeds Skole

Igennem tiden har Kofoeds Skoles Forlag stået for en hel del udgivelser, hvoraf nogle er oversat til bl.a. engelsk.

Den første var “Slaaet ud – nej!”, som Hans Christian Kofoed udgav i 1945. Skolens bogudgivelser tæller i dag både bøger med et historisk perspektiv, bøger om metoder i det sociale arbejde, interview med elever fra skolen mv.

Nedenfor finder du et udvalg af bøger, der er blevet udgivet om Kofoeds Skole:

Meninger Med Mere – Antologi af Robert Olsen (2017)

The History of Kofoed’s School International

Møde med ildsjæle – Kofoeds Skoles internationale arbejde

Værdighed i Tiden (2011)

Kofoeds School International (2010)

Starting from the Heart (2009)

Vejen fra hjertet (2008)

Kofoed’s School – The History (1928-2005)

Slået ud – nej! (1988)

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og fredag fra kl. 9.30 – 13.00.

Hent folderen om vores værdier, mission, vision, metode og strategi her